Diễn đàn thiết kế kho dữ liệu
Ralph Kimball

Tập đoàn Kimball là nguồn cuối cùng cho chuyên môn về kho dữ liệu chiều. Chúng tôi đã tổ chức vào năm 2003 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tư vấn và giáo dục kho dữ liệu chiều chất lượng. Kimball Group chính thức hóa các mối quan hệ lâu dài hiện có giữa Ralph Kimball Associates, Công ty Tư vấn Quyết định và Công ty InfoDynamics LLC.

 Lý thuyết & thực thế dimensional models

Ở đây chúng tôi giải quyết các chủ đề khác nhau liên quan đến thiết kế chiều đưa ra sự đều đặn đáng ngạc nhiên trong tài liệu kho dữ liệu, thông tin đào tạo và tiếp thị. Đây thường là những vấn đề mạnh mẽ bắt nguồn từ thông tin không đầy đủ hoặc sai lệch, cuối cùng ảnh hưởng đến việc ra quyết định. Cuối cùng thì chỉ bạn mới có thể quyết định cách xây dựng kho dữ liệu của mình, nhưng chúng tôi muốn bạn xây dựng kho dữ liệu và hệ thống thông minh kinh doanh rộng lớn hơn trên nền tảng thông tin chính xác vững chắc….

Xem them