tin tức

65 posts

Những tin tức và tài liệu

Nhóm Kimball đã viết hơn 250 bài báo cho InformationWeek, Intelligent Enterprise, DBMS, Information Management và DM Review. Các bài viết này ở dạng xuất bản ban đầu và chưa được cập nhật để trình bày các phương pháp hay nhất hiện tại và từ vựng. Các sách trắng do nhà cung cấp tài trợ được liệt kê dưới đây yêu cầu đăng ký trước khi tải xuống